MAHKEME KARARI TWİTTER LEHİNE

Türkiye Barolar Birliği'nin twitter.com adresine erişimin tamamen engellenmesine yönelik bir yargı kararı bulunmadığı halde, siteye erişimi engelleyen TİB'e açtığı dava üzerine Ankara İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bu haber 2014-03-26 15:29:27 eklenmiştir.
Her türlü şikayet için E-Mail : cesurgazete@gmail.com

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin kararı şöyle; "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi uyarınca onaylayarak kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'İfade Özgürlüğü' başlığını taşıyan 10, maddesinde; "1. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde: devletlerin radyo; televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumla gerekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı merasime, koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlanabilir," hükmü yer almaktadır,
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 13. maddesi ile temel hak ve özgürlüklerin yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen nedenlerle sınırlandırılacağı, 14. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının hangi hallerde durdurulacağı, haberleşme özgürlüğüne ilişkin 22. maddesinde herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğu belirtildikten sonra haberleşme özgürlüğünün hangi hallerde engelleneceği veya gizliliğine dokunulacağı, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin 26,.maddesinde İse herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır."

"Dava konusu işlemin "Twitter.com" isimli internet sitesine erişimin tamamen engellenmesine ilişkin olması, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, dava idarelerin savunması ve ara karan cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararma cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, davalı idarelerden; dava konusu "twitter.com" internet sitesine tümü ile erişimin engellenmesine ilişkin işlemin hukuki dayanağının ve söz konusu işlemin hangi yetkiye istinaden tesis edildiğinin sorulmasına, dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu işlem dosyasının gönderilmesinin istenilmesine, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idarelere 1 gün süre tanınmasına, 25/03/2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :
"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 1, fıkrasında; "Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari İşlemin yürütülmesini durdurmaz,,", 2, fıkrasında: (Değişik: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler,, Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir» (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.", hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu hükümlere göre asıl itibariyle bir idari işlemin yürütmesinin durdurulmasının incelenebilmesi için öncelikle dava idarenin savunmasının alınması veya savunma süresinin geçmiş olması bu aşama tamamlandıktan sonra idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari istemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği, istisnai olarak da uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği anlaşılmaktadır
Davacı tarafından dava dilekçesi ekinde sunulan davalı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ait "Basın Açıklamasında"; Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince verilen erişimi engelleme kararlarından ve bu kararlarda belirtilen içeriğin çıkarılması hususunda Twitter tarafından gereğinin yapılamasından söz edilerek erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığı, yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesinin Mahkeme kararlarına uyarak hukuka aykırı İçerikleri kaldırması halinde tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği belirtilmiştir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. maddesinde: "(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü İçerikten sorumludur. (2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı İçeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli İse genel hükümlere göre sorumludur, (3) (Ek; 6/2/2014-6518/87 md.) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır," hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu maddede İçerik sağlayacılarına yüklenilen sorumluluk ve davalı idareye tedbir alma konusunda tanınan yükümlülüklere bakıldığında, davalı idarece kullanılan yetkinin hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunda davalı idarelere savunma hakkı tanındıktan ve yukarıda belirtilen ara kararı ile istenilen hususlara cevap verildikten sonra, böylelikle İdari İşlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsın zararların doğması ve idari İşlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediği belirlendikten sonra yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmesi gerektiği görüşüyle davalı idarenin savunması ve ara karan cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik çoğunluk kararına katılmıyorum."

 

ANKARA (DHA)
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Sosyal Medya haberleri
Köşe Yazarları
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Cesur Gazete
© Copyright 2013 CesurGazete.com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Dost İnternet Siteleri
Milliyetçi Hareket Partisi
Dost İnternet Siteleri
Yıldıray Çiçek Yazıları
Dost İnternet Siteleri
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Dost İnternet Siteleri
Emre Çakır Yazıları
Dost İnternet Siteleri
Ortadoğu Gazetesi
escort bayan sex Olgun Sex escort escort sex izle sikiş porno izle porno türk porno escort bayan giresun escort kars escort bayan escort malatya escort porno sex izle